Ankara Ahşap Palet Ankara x

AHŞAP AMBALAJ SANDIK KOLAYPACK AHŞAP AMBALAJ SANDIK KOLAYPACK AHŞAP AMBALAJ SANDIK - AHŞAP AMBALAJ SANDIK ÜRÜN SEVKİYATLARINDA, TAŞIMA, STOKLAMA, DEPOLAMA OLARAK KULLANILIR.